SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WIZYTY W NASZEJ
PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
Poradnia Kardiologiczna prowadzona jest
przez dr n. med. Ewę Peszek-Przybyłę.

Poradnia Kardiologiczna w Specjalistycznym Centrum Medycznym prowadzona jest przez dr n. med. Ewę Peszek-Przybyłę, Specjalistę Chorób Wewnętrznych, Specjalistę Kardiologa.

Dr n. med. Ewa Peszek-Przybyła zatrudniona jest w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach – Ochojcu oraz posiada certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii przezklatkowej dorosłych oraz certyfikat Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Serdecznie zapraszam!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowanych Lekarzy oraz niezbędny sprzęt, aby udzielić pomocy m.in następującym Pacjentom:

 • z licznymi schorzeniami towarzyszącymi chorobom serca (m.in. cukrzycą, otyłością, zaburzeniami funkcji tarczycy) –  otrzymują szczegółowe porady i zalecenia
 • z napadowymi zaburzeniami rytmu serca (kołatania serca) – oceniani są pod kątem schorzeń poddających się leczeniu zabiegowemu (np. napadowy częstoskurcz węzłowy) i w razie potrzeby kierowani na przezskórny zbieg ablacji
 • z implantowanymi urządzeniami tj. stymulatorami serca i kardiowerterami – defibrylatorami (ICD) – otrzymują porady dotyczące optymalizacji leczenia farmakologicznego
 • z bólami głowy i/lub po udarach mózgu lub przemijających epizodach niedokrwiennych (TIA) – zwłaszcza Ludzie młodzi i Kobiety planujące ciążę, oceniani są pod kątem możliwości przecieku międzyprzedsionkowego (PFO, ASD)
 • z chorobami onkologicznymi, przed lub w trakcie leczenia (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia i in.) – oceniani są kardiologicznie pod kątem możliwości zastosowania niektórych terapii np. wymagających obciążenia dużą ilością płynów, czy użycia leków o znanym potencjale kardiotosycznym lub prozakrzepowym

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem:

 • choroby wieńcowej
 • niewydolności serca
 • zaburzeń rytmu serca
 • wad serca wrodzonych i nabytych
 • nadciśnienia tętniczego
 • zaburzeń gospodarki lipidowej

Wykonujemy:

 • badanie elektrokardiograficzne (EKG)
 • badanie echokardiograficzne przezklatkowe (UKG)
  Badanie umożliwia ocenę serca pod kątem nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych. Wady zastawkowe serca oceniane są ilościowo i kwalifikowane do leczenia zachowawczego lub zabiegowego (po konsultacji kardiochirurgicznej).
  Ocena kurczliwości regionalnej i globalna mięśnia sercowego (z wyliczeniem frakcji wyrzutowej) pozwala na monitorowanie chorych z niewydolnością serca pod kątem progresji choroby oraz ułatwia podjęcie decyzji o diagnostyce inwazyjnej tętnic wieńcowych (koronarografia). Pozwala także przybliżyć się do podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego u chorych po ciężkich infekcjach i ze znacznym ograniczeniem wydolności wysiłkowej. Badanie pozwala także na sprecyzowanie wskazań do innych badań echokardiograficznych np. przezprzełykowego lub obciążeniowego (stress-echo).
 • 24-godzinne monitorowanie rytmu serca metodą holterowską (tzw. holter ekg)
  Badanie umożliwia ambulatoryjny zapis rytmu serca w sposób ciągły przez 24h lub dłużej w środowisku codziennym Pacjenta i pozwala na uchwycenie zmian niemożliwych do wykrycia w trakcie jednorazowego, krótkiego zapisu ekg. Ocena zaburzeń rytmu serca i przewodzenia ma kluczowe znaczenie dla wyboru optymalnej terapii lub dalszej diagnostyki (np. koronarografia, implantacja stymulatora, farmakoterapia).
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi metodą holterowską (tzw. holter ciśnieniowy)
  Badanie umożliwia ambulatoryjne pomiary i zapis ciśnienia tętniczego krwi przez 24h lub dłużej w środowisku codziennym Pacjenta. Pomiar odbywa się interwałowo (np. 30x w ciągu dnia, 18x w nocy) i pozwala na ocenę m.in. dobowego profilu ciśnienia tętniczego, jego zmienności oraz dobór odpowiedniej farmakoterapii nadciśnienia lub optymalizację dotychczasowej.

1. Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG ………… 220 zł

2. UKG (echo serca) ………… 180 zł

3. EKG z opisem Lekarza ………… 60 zł

4. Holter EKG wraz z opisem badania ………… 180 zł

Badanie 24-godzinne

5. Holter ciśnieniowy wraz z opisem badania ………… 180 zł

Badanie 24-godzinne

6. Konsultacja kardiologiczna + EKG + UKG ………… 300 zł

7. Konsultacja kardiologiczna + EKG + Holter ………… 300 zł

8. Pełny zakres badań biochemicznych ………… SYNEVO

Zgodnie z cennikiem SYNEVO

9. Teleporada ………… 150 zł